Regulamin plebiscytu

REGULAMIN KONKURSU SMS

     Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Miss i Mister Internetu” 2023

 

§1. Postanowienia ogólne.

 1. Podmiotem urządzającym konkurs zwanym dalej „Organizatorem” jest Euro media 25-310 Kielce Kościuszki 11 lok 121 NIP 663 130 91 12.
 2. Obsługę i oprzyrządowanie techniczne niezbędne do przeprowadzenia konkursu zapewnia Spółka BILD PRESSE POLSKA sp. z o. o. sp.k. ( 90-539 Łódź, ul. Żwirki ) – zwana dalej „Koordynatorem Technicznym”
 3. Czas trwania konkursu. Konkurs rozpoczyna się w dniu 18.05.2022 od godz. 10.00  i kończy w dniu 24.06.2022 o godz. 22.00
 4. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o dotarciu SMS do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ SMS na serwer systemu teleinformatycznego Koordynatora Technicznego
 5. W plebiscycie mogą  brać  udział  wyłącznie  pełnoletnie  osoby  fizyczne.  Osoby  biorące  udział w Plebiscycie zwane będą dalej „Uczestnikami”. Uczestnicy nieposiadający pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Plebiscycie wyłącznie za zgodą Przedstawiciela ustawowego.
 6. Głosowanie w Plebiscycie odbywa się na wprowadzone do systemu Plebiscytu Kandydatki lub Kandydatów - Finalistów konkursu Miss i Mister Województwa Świętokrzyskiego.

 

 1. Nagrodą dla Kandydatki/Kandydata, które otrzyma największą liczbę punktów z głosowania SMS’owego jest Tytuł oraz pamiątkowa szarfa MISS INTERNETU Województwa Świętokrzyskiego 2023 i MISTER Internetu 2023

§3. Warunki uczestnictwa i przebieg Plebiscytu.

 1. Uczestnik oddaje głos w Plebiscycie poprzez wysłanie pod numer wybrany w zależności od liczby punktów jakie chce przyznać Kandydatce, podany na stronie plebiscytu ( https://miss.kie.pl/regulamin i  http://swietokrzyskie24.eu/miss-internetu/) wiadomości SMS (dalej „SMS”), w treści której wpisze MISS. (kropka) numer kandydatki. lub MISTER. (kropka) numer kandydata. Wielkość liter wpisywanych w treści SMS-a nie ma znaczenia. Wykaz numerów znajduje się w pkt. 3 niniejszego paragrafu.
 2. Koszt przesłania jednej wiadomości SMS określony jest w walucie polskiej (polski złoty) i jest zróżnicowany od liczby punktów które Uczestnik chce przyznać wybranej Kandydatce/Kandydatowi. Jego wielkość jest niezależna od operatora sieci telefonii komórkowej. Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Wiadomości SMS wysłane za pomocą komputera nie biorą udziału w Plebiscycie. Koszt przesłania wiadomości w poszczególnych wariantach punktowych jest opisany w pkt. 3 niniejszego paragrafu.
 3. Uczestnik głosowania może oddać swój głos poprzez przyznanie odpowiednio 1, 4, 12 i 30 punktów. Koszt smsa wagi 1 punktu wynosi 2,00 zł netto (2,46 zł z VAT) i należy wysłać go pod nr 7248, smsa wagi 4 punktów wynosi 4,00 zł netto (4,92 zł z VAT) i należy wysłać go pod nr 74567, smsa wagi 12 punktów wynosi 9,00 zł netto (11,07 zł z VAT) i należy wysłać go pod nr 79567, smsa wagi 30 punktów wynosi 19 zł netto (23,37 zł z VAT) i należy wysłać go pod nr 91909.

 

L.p.

Koszt smsa

Liczba punktów

Sms na numer

1

2 PLN (2,46 z VAT)

1

7248

2

4 PLN (4,92 z VAT)

4

74550

3

9 PLN (11,07 z VAT)

12

79567

4

19 PLN (23,37 z VAT)

30

91909

 1. Głosy są przyjmowane i rejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń, który określa czas odbioru Wiadomości SMS.
 2. Dane zarejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń są rozstrzygające dla ustalenia wyników Plebiscytu.

 

§4. Postanowienia końcowe.

 

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Plebiscytu jest Organizator. Uczestnik Plebiscytu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji Plebiscytu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Oddając głos w Plebiscycie i biorąc w nim udział Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Plebiscytu zawarte w niniejszym Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Plebiscycie.
 2. Wszelkie reklamacje w związku z Plebiscytem należy zgłaszać do Organizatora na jego adres Siedziby na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Uczestnika w związku z jego udziałem w Plebiscycie, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości SMS. Głosy SMS-owe nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Plebiscytu.
  1. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające realizację Serwisu. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru dostępowego do serwisu.
  2. Oddając głos w Plebiscycie i biorąc w nim udział uczestnik, jego rodzic bądź opiekun podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Plebiscytu i wyraża zgodę na jego treść.
   1. Regulamin Plebiscytu jest dostępny dla uczestników w Siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Plebiscytu.
   2. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Plebiscytu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
   3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Plebiscytu i treści Regulaminu w trakcie trwania Plebiscytu.

 

Aktualności

Chcecie być na bieżąco co się dzieje u nas w konkursie?
Zapraszamy do polubienia naszych fan page.

Ornament

Zostań sponsorem

Zapraszamy firmy i organizacje

 • Niecodzienna i oryginalna REKLAMA
 • Jedno z najważniejszych wydarzeń eventowych w woj. świętokrzyskim
 • Bardzo POZYTYWNE postrzeganie marki w PRESTIŻOWYM otoczeniu
 • Ogromne zainteresowanie publiczności i MEDIÓW
 • Ponad 700 osób na widowni
 • PROMOWANIE marki w otoczeniu piękna i elegancji
Zostań sponsorem: baner 1
Zostań sponsorem: baner 2

W sprawie współpracy oraz dostępnych pakietów partnerskich prosimy i kontakt:

692 250 180
e.media@wp.pl

Patronat medialny