Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu Miss i Mister Województwa Świętokrzyskiego           

 

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem konkursu Miss i Mister Województwa Świętokrzyskiego jest Euro media zwana dalej Organizatorem .
 2. Partnerem konkursu mogą zostać osoby prawne lub fizyczne, które zawrą stosowne umowy współpracy.
 3. Nazwa lub znaki firmowe konkursu mogą być użyte wyłącznie przez podpisanie odpowiedniej umowy z Organizatorem.
 4. Decyzje organizatora i jury są ostateczne i nie mogą być zaskarżane w odrębnym trybie. Organizator konkursu obowiązany jest zapoznać uczestniczki/uczestników konkursu z niniejszym regulaminem. Uczestniczka po zapoznaniu się z regulaminem potwierdza to w formie pisemnej.

 

II. ZASADY ORGANIZACJI KONKURSU

 

 1. Regionalny konkurs Miss i Mister Województwa Świętokrzyskiego ma charakter konkursu otwartego dla wszystkich zgłaszających się kandydatek/kandydatów, jeżeli odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszym regulaminie. Na casting zapraszane są te kandydatki/kandydaci, którzy wypełnili formularz znajdujący się na stronie internetowej Organizatora - www.miss.kie.pl a także kandydatki, które stawiły się na casting ogłoszony na stronie Organizatora.
 2. W toku konkursu wyłonione następujące tytuły:

 Miss Nastolatek Województwa Świętokrzyskiego  - wiek 15-18

 Miss Województwa Świętokrzyskiego  -  wiek 18-28 lat

 Mister Województwa Świętokrzyskiego  - wiek  17 - 28 lat

Wicemiss I,II, III, Miss Internetu, Miss Talent, Miss Publiczności, Wicemister, Mister Publiczności

 

      3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ustalania dodatkowych tytułów. Wyłoniona kandydatka/i/ci reprezentować będą Kielce i Województwo Świętokrzyskie w Ogólnopolskich Konkursach Piękności oraz konkursach międzynarodowych 

 

III. PRZEBIEG KONKURSU

 

 1. Kwalifikacje do konkursu:
 2. Kwalifikacje do konkursu przeprowadza Organizator za pośrednictwem castingu.
  1. Na casting zapraszane są kandydatki, które wyraziły chęć wzięcia udziału w konkursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie Organizatora lub stawiły się na Casting wg ogłoszenia na stronie Organizatora.
  2. Organizator dopuszcza możliwość organizacji dodatkowych castingów.
  3. O liczbie kandydatek biorących udział w ścisłym finale Miss i Mister Województwa Świętokrzyskiego decyduje Organizator.

 

 1. Okres przygotowawczy:
  1. Kandydat/ka zakwalifikowana/y do Finału konkursu Miss i Mister Województwa Świętokrzyskiego zobowiązana/y jest podpisać i przestrzegać umowę na udział w konkursie.
  2. Z momentem podpisania umowy , Kandydat/ka jest zobowiązana do podporządkowania się harmonogramowi przygotowań określonemu przez Organizatora w szczególności udział we WSZYTKICH próbach przygotowujących do Wielkiej Gali Finałowej.
   1. Nieobecność podczas działań poprzedzających gale podejmowanych przez Organizatora tj. sesje fotograficzne, próby choreograficzne, testy, atrakcje promocyjne grozi dyskwalifikacją z konkursu oraz konsekwencjami finansowymi zapisanymi w umowie zawartej pomiędzy Kandydatką a Organizatorem.
   2. W  okresie poprzedzającym Wielka Galę Finałową  Kandydatka jest zobowiązana  do  zachowania  szczególnej dbałości o zdrowie  i wizerunek oraz do wspierania działań podejmowanych przez Organizatora.

 

IV. FINAŁ

 

 1. Finał regionalnego konkursu Miss i Mister Województwa Świętokrzyskiego ustalany jest przez Organizatora.
 2. Finał konkursu poprzedzają spotkania skoordynowane przez Organizatora: próby choreograficzne, sesje fotograficzne    i wydarzenia promocyjne.
 3. Jury powołane przez Organizatora wyłoni laureatki konkursu podczas Gali Finałowej.

 

V. PO FINALE

 

 1. Finalistki i laureatki konkursu są zobowiązane do przestrzegania wszystkich punktów Umowy zawartej z Organizatorem do czasu jej wygaśnięcia.
 2. Finalistki i laureatki  konkursu  są  zobowiązane  do  uczestnictwa  we  wszystkich  imprezach  organizowanych  przez  Organizatora  lub podmiot współpracujący z Organizatorem.
 3. Finalistki i laureatki konkursu są zobowiązane do udziału w sesjach, wywiadach i innych formach promocji konkursu i partnerów konkursu na mocy umów zawartych z Organizatorem a podmiotami partnerskimi.
 4. Finalistki i laureatki konkursu nie mogą bez zgody Organizatora udzielać wywiadów, uczestniczyć w imprezach i promować się jako finalistki bądź też laureatki konkursu bez zgody Organizatora.

 

VI. JURY

 

 1. Wyboru kandydatek/ów kwalifikacji castingowych dokonuje Jury i Organizator.
 2. W sprawach spornych decydującym jest głos Przewodniczącego Jury i Orgaanizatora.

 

VII.  NAGRODY

 

 1. Miss Województwa Świętokrzyskiego: korona (przechodnia), szarfa tytułowa.
 2. Miss Nastolatek Województwa Świętokrzyskiego: korona (przechodnia), szarfa tytułowa.
 3. Mister Województwa Świętokrzyskiego szarfa tytułowa.
 4. I, II i III Wicemiss oraz I, II, i III Wicemiss Nastolatek: szarfa tytułowa.
 5. Inne tytuły komplementarne – szarfa tytułowa.

 

VIII. NAGRODY POZAREGULAMINOWE

 

Organizator przewiduje przyznanie nagród nie objętych zasadami regulaminu. Nagrody te będą przydzielone laureatkom i finalistkom na zasadach uzgodnionych przez Organizatora z fundatorami nagród.

 

IX. REGULAMIN

 1. Kandydatka zakwalifikowana do Konkursu zobowiązana jest podpisać i przestrzegać umowę oraz regulamin konkursu. W momencie podpisania umowy, kandydatka jest zobowiązana do podporządkowania się harmonogramowi przygotowań, który określi Organizator.

        2.      Uczestniczki zobowiązują się do uczestnictwa we wszystkich spotkaniach przygotwoawczych do konkursu.

      3.      Uczestniczki zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o przebiegu konkursu.

      4.      Uczestniczki współpracują z przedstawicielami organizatora oraz ze sobą w celu osiągniecia jak najlepszego efektu.

      5.      Uczestniczki przekazują organizatorowi nieograniczone prawo do posługiwania się ich wizerunkiem, w szczególności do wykorzystywania zdjęć i nagrań pozyskanych podczas trwania konkursu.

      6.      Uczestniczki Konkursu regionalnego mogą brać udział w innych konkursach piękności tylko po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody od Organizatora. Naruszenie tego obowiązku stanowi podstawę do

             wykluczenia uczestniczki z Konkursu, pozbawienia jej tytułów, nagród i przywilejów związanych z udziałem w Konkursie oraz odszkodowania wynikającego z odrębnie zawartej umowy. Zapis ten nie jest

            ograniczony terytorialnie ani czasowo.

      7.      Uczestniczki we własnym zakresie ponoszą wszelkie koszty uczestnictwa w Konkursie miedzy innymi koszty podróży na spotkania choreeograficzne.

      8.      Niniejszy Regulamin może być zmieniany w dowolnym czasie bez podawania przyczyn.

      9.     Konkurs może zostać w każdym czasie odwołany bez podawania przyczyn, co nie rodzi żadnych roszczeń po stronie uczestniczek Konkursu ani żadnych innych podmiotów.

     10.    Od decyzji Organizatora lub jury nie przysługuje odwołanie.

     11.      Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie Organizatora.

     12.      W sprawach nie ujętych w Regulaminie lub w razie wątpliwości co do treści lub interpretacji niniejszego regulaminu wszelkie decyzje podejmuje Organizator, od których to decyzji nie przysługuje odwołanie.

     13.      Zarówno uczestniczka oraz opiekun prawny (w przypadku uczestniczek niepełnoletnich) zobowiązani są do zapoznania się z treścią umów i regulaminów oraz przestrzegania w/w zapisów regulaminu i umowy.

 

 

    

 

REGULAMIN KONKURSU SMS

Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Miss i Mister Internetu” 2024

 

§1. Postanowienia ogólne.

 1. Podmiotem urządzającym konkurs zwanym dalej „Organizatorem” jest Euro media 26-110 Kielce Kościuszki 11 lok 121 NIP 663 130 91 12.
 2. Obsługę i oprzyrządowanie techniczne niezbędne do przeprowadzenia konkursu zapewnia Spółka BILD PRESSE POLSKA sp. z o. o. sp.k. ( 90-539 Łódź, ul. Żwirki ) – zwana dalej „Koordynatorem Technicznym”
 3. Czas trwania konkursu. Konkurs rozpoczyna się w dniu  25.03.2024 od godz. 10.00  i kończy w dniu 08.06.2024 o godz. 22.00
 4. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o dotarciu SMS do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ SMS na serwer systemu teleinformatycznego Koordynatora Technicznego
 5. W plebiscycie mogą  brać  udział  wyłącznie  pełnoletnie  osoby  fizyczne.  Osoby  biorące  udział w Plebiscycie zwane będą dalej „Uczestnikami”. Uczestnicy nieposiadający pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Plebiscycie wyłącznie za zgodą Przedstawiciela ustawowego.
 6. Głosowanie w Plebiscycie odbywa się na wprowadzone do systemu Plebiscytu Kandydatki lub Kandydatów - Finalistów konkursu Miss i Mister Województwa Świętokrzyskiego.

 

 1. Nagrodą dla Kandydatki/Kandydata, które otrzyma największą liczbę punktów z głosowania SMS’owego jest Tytuł oraz pamiątkowa szarfa MISS INTERNETU Województwa Świętokrzyskiego 2024

§3. Warunki uczestnictwa i przebieg Plebiscytu.

 1. Uczestnik oddaje głos w Plebiscycie poprzez wysłanie pod numer wybrany w zależności od liczby punktów jakie chce przyznać Kandydatce, podany na stronie plebiscytu ( https://miss.kie.pl/regulamin i  http://swietokrzyskie24.eu/miss-internetu/) wiadomości SMS (dalej „SMS”), w treści której wpisze MISS. (kropka) numer kandydatki. lub MISTER. (kropka) numer kandydata. Wielkość liter wpisywanych w treści SMS-a nie ma znaczenia. Wykaz numerów znajduje się w pkt. 3 niniejszego paragrafu.
 2. Koszt przesłania jednej wiadomości SMS określony jest w walucie polskiej (polski złoty) i jest zróżnicowany od liczby punktów które Uczestnik chce przyznać wybranej Kandydatce/Kandydatowi. Jego wielkość jest niezależna od operatora sieci telefonii komórkowej. Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Wiadomości SMS wysłane za pomocą komputera nie biorą udziału w Plebiscycie. Koszt przesłania wiadomości w poszczególnych wariantach punktowych jest opisany w pkt. 3 niniejszego paragrafu.
 3. Uczestnik głosowania może oddać swój głos poprzez przyznanie odpowiednio 1, 4, 12 i 30 punktów. Koszt smsa wagi 1 punktu wynosi 2,00 zł netto (2,46 zł z VAT) i należy wysłać go pod nr 7248, smsa wagi 4 punktów wynosi 4,00 zł netto (4,92 zł z VAT) i należy wysłać go pod nr 74567, smsa wagi 12 punktów wynosi 9,00 zł netto (11,07 zł z VAT) i należy wysłać go pod nr 79567, smsa wagi 30 punktów wynosi 19 zł netto (23,37 zł z VAT) i należy wysłać go pod nr 91909.

 

L.p.

Koszt smsa

Liczba punktów

Sms na numer

1

2 PLN (2,46 z VAT)

1

7248

2

4 PLN (4,92 z VAT)

4

74567

3

9 PLN (11,07 z VAT)

12

79567

4

19 PLN (23,37 z VAT)

30

91909

 1. Głosy są przyjmowane i rejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń, który określa czas odbioru Wiadomości SMS.
 2. Dane zarejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń są rozstrzygające dla ustalenia wyników Plebiscytu.

§4. Postanowienia końcowe.

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Plebiscytu jest Organizator. Uczestnik Plebiscytu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji Plebiscytu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Oddając głos w Plebiscycie i biorąc w nim udział Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Plebiscytu zawarte w niniejszym Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Plebiscycie.
 2. Wszelkie reklamacje w związku z Plebiscytem należy zgłaszać do Organizatora na jego adres Siedziby na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Uczestnika w związku z jego udziałem w Plebiscycie, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości SMS. Głosy SMS-owe nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Plebiscytu.
 4. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające realizację Serwisu. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru dostępowego do serwisu.
 5. Oddając głos w Plebiscycie i biorąc w nim udział uczestnik, jego rodzic bądź opiekun podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Plebiscytu i wyraża zgodę na jego treść.
 6. Regulamin Plebiscytu jest dostępny dla uczestników w Siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Plebiscytu.
 7. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Plebiscytu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Plebiscytu i treści Regulaminu w trakcie trwania Plebiscytu.

 

Aktualności

Chcecie być na bieżąco co się dzieje u nas w konkursie?
Zapraszamy do polubienia naszych fan page.

Ornament

Zostań sponsorem

Zapraszamy firmy i organizacje

 • Niecodzienna i oryginalna REKLAMA
 • Jedno z najważniejszych wydarzeń eventowych w woj. świętokrzyskim
 • Bardzo POZYTYWNE postrzeganie marki w PRESTIŻOWYM otoczeniu
 • Ogromne zainteresowanie publiczności i MEDIÓW
 • Ponad 700 osób na widowni
 • PROMOWANIE marki w otoczeniu piękna i elegancji
Zostań sponsorem: baner 1
Zostań sponsorem: baner 2

W sprawie współpracy oraz dostępnych pakietów partnerskich prosimy i kontakt:

692 250 180
e.media@wp.pl

Patronat medialny